PRIVACYBELEID van STICHTING SENIORENACTIVITEITEN BUNNIK

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die STICHTING SENIORENACTIVITEITEN BUNNIK (hierna: SAB) verwerkt van haar deelnemers, docenten, leiders, vrijwilligers en bestuursleden.

Als u deelneemt, les of leiding geeft of als vrijwilliger meewerkt aan één of meer activiteiten van SAB, of om een andere reden persoonsgegevens aan SAB verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:
SAB, Dorpsstraat 43, 3981 EA Bunnik
KvK-nummer 41182417.
De penningmeester, Marianne Gademan tel. 030-6567180, beheert de persoonsgegevens van de deelnemers, docenten, leiders, vrijwilligers en bestuursleden, email: penningmeester@seniorenbunnik.nl

2. Welke gegevens verwerkt SAB en voor welk doel
2.1 In het kader van uw deelname, docent- of leiderschap, vrijwilligerswerk of lidmaatschap bestuur worden de volgende persoonsgegevens verwerkt in een verwerkingsregister:
a) voor- en achternaam,
b) adresgegevens,
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en bankrekeningnummer(s).

2.2  SAB verwerkt de in onder 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden
1. a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
– contact over deelname aan activiteiten en de eventuele opzegging daarvan,
– algemene en bijzondere informatie over de activiteiten,
– de verstrekking van aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie
2. b) uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om de betaling van contributies en honoraria af te handelen.

2.3  SAB gebruikt uw naam en e-mailadres om u op uw verzoek haar e-mail nieuwsbrief met informatie over haar activiteiten en andere interessante informatie te sturen.
Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
SAB verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw deelname of doceren aan of leiden van of werken als vrijwiliger of bestuurslidmaatschap bij één of meer activiteiten tot maximaal één jaar na afloop hiervan. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SAB passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1   Via de penningmeester van SAB (zie onder 1.) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SAB zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen één maand na ontvangst hierover informeren.

5.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de penningmeester.

5.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop SAB uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het bestuurslid Jeanine ten Berg, 030 6562703, pr@seniorenbunnik.nl. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen ook aan haar worden gericht.

5.4  Aan het indienen, behandelen en beantwoorden van de onder 5.1 t/m 5.3 genoemde verzoeken, bezwaren, klachten, vragen en opmerkingen zijn geen kosten verbonden.

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.