Jaarverslag 2021

Inhoudsopgave:

1. Inleiding
2. Bestuur
2.1.    Samenstelling van het bestuur
2.2.    Bestuurszaken
2.3.    Vrijwilligers
3. Activiteiten
4. Jaarlijkse bijeenkomsten
5.  Zomerschool
6.  Public Relations
7 . Plannen komend jaar
8. Conclusies

1.   Inleiding

De Stichting Seniorenactiviteiten Bunnik (hierna te noemen: SAB) wil ouderen uit Bunnik stimuleren om actief bezig te zijn op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. De activiteiten die worden aangeboden zijn afgestemd op de behoeften van senioren: ze zijn in de woonkern Bunnik, ze zijn overdag, ze zijn primair gericht op gezelligheid en niet op bijvoorbeeld competitie.

Onze activiteiten leveren een bijdrage aan de sociale samenhang van de woonkern Bunnik en aan de bestrijding van eenzaamheid onder de Bunnikse senioren.

2021 Was opnieuw een bijzonder jaar.
Net als 2020 stond ook het jaar 2021 sterk in het teken van de wereldwijde corona epidemie. Met opnieuw langdurige lockdowns en verboden op groepsgewijze activiteiten en ontmoetingen. Dit alles had weer grote invloed op de kern van wat SAB doet: het organiseren en begeleiden van verschillende soorten activiteiten voor ouderen in groepsverband. Juist dat groepsverband is van groot belang voor het welzijn van mensen in het algemeen en van ouderen in het bijzonder. Het bestuur van SAB hoopt dan van harte op betere tijden in het jaar 2022.

We zullen per activiteit aangeven wat er wel is gebeurd en wat niet kon worden gerealiseerd. Omdat dat laatste nogal veel was, zal dit Jaarverslag een sober karakter hebben. Geen foto’s van activiteiten dit keer, alleen vermeldingen van wat wel en wat niet heeft plaats gevonden. Nieuwe foto’s zullen worden gemaakt als alles weer goed van start is gegaan. Het Jaarverslag 2022 zal daar volgend jaar van getuigen, zo is de hoop van nu.

2. Bestuur

2.1         Samenstelling van het bestuur

Per 1 september 2021 is een nieuw bestuurslid aangetreden: Ally Blok. Zij heeft de portefeuille van Jeanine ten Berg-Koolen (publiciteit) overgenomen. Jeanine heeft aangegeven in 2022 het bestuur van SAB te willen verlaten, maar wel als juridisch adviseur beschikbaar te blijven. De samenstelling van het bestuur in 2021 was: Pien Breedveld (voorzitter), Marianne Gademan (penningmeester), Hanneke van Zijl (secretaris), Ally Blok (vanaf 1 september, publiciteit), Jeanine ten Berg-Koolen (juridische aangelegenheden), Anneke van Doorne-Huiskes (vicevoorzitter).

Het bestuur SAB is blij met deze bezetting. Het zoeken naar potentiële opvolgers van huidige bestuursleden blijft echter een belangrijke zaak, die bij voortduring aandacht blijft vragen.

2.2         Bestuurszaken

Het bestuur heeft in 2021, ondanks de epidemie, de vergaderfrequentie van 1 x per maand vastgehouden. Belangrijk voor het onderling contact en het behartigen van de lopende zaken.  Voor zover de mogelijkheden dat toelieten kwamen we “live” bij elkaar. Een deel van de vergaderingen vond echter online plaats. Tussentijds werd veelvuldig overlegd via telefoon en e-mail.

Leden van het Bestuur namen deel aan diverse overleggen binnen de gemeente zoals met Krachtig Krommerijn; Bunnik Beweegt; Netwerk Gelukkig & Vitaal in Werkhoven-Odijk-Bunnik; Stichting Idea; Stichting Welzijn Ouderen Werkhoven; Stichting Welzijn Ouderen Odijk; Website BunnikSamen; Alzheimer Café Bunnik; Stichting Organisatie Wijkgerichte Zorg; Centrum voor Elkaar Gemeente Bunnik; Brothers Horeca Groep (voor de kerstviering) en de Zomerschool (SAB als medeorganisator).

SAB staat altijd open voor samenwerking met plaatselijke organisaties en is daar ook actief naar op zoek.

2.3         Vrijwilligers

Professionele begeleiding is er bij sing-in, volksdansen, gymnastiek, tekenen en schilderen, yoga en line dance.

Verder steunt onze stichting op ruim 40 zeer enthousiaste en toegewijde vrijwilligers, die:

 • repertoire maken, dirigeren en op de piano begeleiden (sing-in) en,
 • wedstrijdindelingen en scorelijsten maken (bridge, klaverjassen, bingo, sjoelen),
 • gastvrouw zijn bij een activiteit en koffie/thee zetten en schenken
 • tochten uitzetten en begeleiden (wandelen, fietsen),
 • actief zijn als bestuurslid SAB
 • wedstrijdindelingen en scorelijsten maken (bridge, klaverjassen, bingo, sjoelen),
 • repertoire maken, dirigeren en op de piano begeleiden (sing-in).Het vinden van vrijwilligers voor de diverse activiteiten blijft een voortdurend punt van aandacht. Ook voor SAB speelt in zekere zin de problematiek van vergrijzing. Dat geldt voor de deelnemers aan de activiteiten, maar ook voor de vrijwilligers en bestuursleden.

3.  Activiteiten

De Corona crisis heeft het programma van SAB ook in 2021 stevig in de war gegooid. Met regelmaat moest het bestuur besluiten dat activiteiten door aangekondigde lockdowns niet konden doorgaan, of beter uitgedrukt, niet mochten doorgaan.
Het is om die reden dat we in dit Jaarverslag 2021 sober houden en afzien van het plaatsen van foto’s bij de verschillende activiteiten. Foto’s zouden ten onrechte het beeld kunnen wekken dat alles op normale wijze heeft plaats gevonden. We volstaan, op een enkele uitzondering na, met korte beschrijvingen per activiteit.

 Biljarten
In 2021 hebben geen activiteiten plaats gevonden.

Bingo
In 2021 hebben geen activiteitenplaats gevonden.

Bridge
Bridge wordt gespeeld in de Voetbalkantine. Er wordt wekelijks met maximaal 32 paren gespeeld. In 2021 kon worden gebridged vanaf september tot en met 10 november. Daarna is men vanwege corona niet meer bij elkaar geweest.

Fietsen
In 2021 zijn in totaal drie fietstochten gerealiseerd. Rond 80 mensen namen hieraan deel.

Gymnastiek
Dank zij de inzet van docente Nanda Bax zijn er vele online lessen gegeven, van januari tot en met juni. De belangstelling voor deze online lessen was groot. Het SAB bestuur is bijzonder verheugd over dit initiatief, waardoor enthousiaste deelnemers in regelmatige beweging konden blijven. Vanaf begin september tot en met 10 december kon er weer in de zaal worden gegymd. Als compensatie voor de lockdown zijn er tijdens de Zomerschool extra lessen gegeven.

Handwerken
Geen activiteiten in 2021. 

Klaverjassen
Er zijn twee keer per maand bijeenkomsten gehouden van begin september tot en met 13 december. Bijeenkomsten vinden plaats in de kantine van Celeritas.

Line dance
Na maanden van lockdowns zijn de lessen begonnen op 14 juni 2021. Dit waren inhaallessen voor de deelnemers die voor het hele seizoen hadden betaald. De lessen waren ook toegankelijk voor deelnemers van buiten, die per les € 5,00 betaalden. Vanaf 5 juli vielen de lessen onder de Zomerschool activiteiten. Ook daar betaalden de deelnemers alleen als ze daadwerkelijk kwamen. Het gemiddeld aantal deelnemers per les was 20.
Vanaf 20 september tot en met 13 december vielen de lessen weer onder verantwoordelijkheid van SAB. Vanaf september zijn er in 2021 12 lessen gegeven, met 17 deelnemers.

Schilderen en tekenen
In de maanden januari tot april zijn er lessen gegeven. In de zomermaanden juli en augustus zijn er vanwege de lockdown inhaallessen gegeven. Daarna vanaf september weer normaal tot en met de volgende lockdown vanaf 13 december. Lessen vinden plaats in de Kromme Haan.

 Sing-in
Zingen in een koor gold vanaf het begin van de corona crisis als een riskante activiteit. Dat werkte ook door in 2021. Van begin september tot en met november kwam het koor twee keer per maand bijeen.

Sjoelen
In oktober en november is er één keer per maand gesjoeld.

Tafeltennis
Net als vorig jaar geeft tafeltennis een wat vrolijker beeld. Er is getennist in de maanden januari tot en met april, met inhaallessen in de maanden juli en augustus. Daarna vanaf september tot en met 11 december.
In totaal deden zo’n 12 mensen mee. De coronaregels volgend, werd er alleen in enkelspelen gespeeld.

Wandelen
Wandelen is, omdat het in de buitenlucht plaats vindt, iets minder kwetsbaar voor pandemieën. Met gemiddeld een groepje van rond de 10 wandelaars is er zes keer gewandeld in de zomermaanden.

Yoga
Yogalessen zijn gegeven vanaf juni tot en met 14 december. Als compensatie voor de lockdown zijn er in juli en augustus inhaallessen gegeven. Aantal deelnemers per keer bedraagt 14.

Volksdansen
Volksdansen vond plaats van juni tot en met 8 december. Aantal deelnemers is 16 per keer. Hier werden eveneens de zomermaanden juli en augustus gebruikt om extra inhaallessen te geven.

Jaarlijkse bijeenkomsten

Over jaarlijkse bijeenkomsten kunnen we kort zijn. In 2021 hebben die niet plaats gevonden.

De kerstviering, die in 2019 een groot succes was en in 2020 vanwege corona niet kon doorgaan, moest ook in 2021 achterwege blijven. We zetten in op een viering in 2022!

4.   Zomerschool

SAB is vanaf het begin van de Zomerschool betrokken bij de organisatie en het aanbieden van activiteiten. Vrijwilligers en docenten maakten het in 2021 mogelijk om bijeenkomsten die vanwege Corona moesten worden afgelast alsnog te realiseren. Vandaar dat een grote reeks activiteiten kon worden aangeboden: Line Dance, Volksdansen, Sport-je-fit, Bridge, Klaverjassen en Bingo. Er is enthousiast gebruik gemaakt van de mogelijkheden. Zo telden bijvoorbeeld de bridge bijeenkomsten 152 deelnemers in totaal, de line dance groepen 200 deelnemers, het volksdansen 32 deelnemers. Ook blijkt dat het deelnemen aan Zomerschool mogelijkheden in een aantal gevallen leidt tot inschrijving bij reguliere SAB activiteiten.

5.   Public Relations

Website
Website www.seniorenbunnik.nl is sinds 2017 in gebruik. Ook wordt  de Nieuwsbrief, die wij tweemaandelijks aan ca 200 Bunnikers sturen, via de website en interactief met de website gemaakt en verstuurd. Zo worden mensen attent gemaakt op aankondigingen van nieuwe activiteiten of veranderingen in het programma. Ook staan er verslagen en foto’s van bijeenkomsten op. Tevens wordt melding gemaakt van verschillende andere activiteiten, die niet onder de verantwoordelijkheid van SAB vallen, zoals bijvoorbeeld bijeenkomsten van Vrouwen van Nu, het Alzheimer Café Bunnik en de Kromme Rijn concerten die in Bunnik worden gegeven.

Geen internet?
Zeker niet alle senioren beschikken over internet. De informatie over alle activiteiten zal aangekondigd blijven worden op diverse prikborden in het dorp en bij recepties van de huisartsen. Bovendien zijn de activiteiten van SAB het afgelopen jaar telkens aangemeld bij de agenda van het Groentje en de Nieuwsbode en dat heeft al vele reacties opgeleverd.

6.   Plannen voor komend jaar

Het belangrijkste plan voor 2022 is om alle activiteiten weer zo normaal mogelijk doorgang te laten vinden. De vooruitzichten zijn niet ongunstig op moment van schrijven van dit jaarverslag.

Het bestuur hoopt in het najaar weer een vrijwilligersbijeenkomst te kunnen organiseren.

Voor 2022 zullen zo veel mogelijk SAB activiteiten tijdens de Zomerschool worden aangeboden. Die activiteiten voldoen duidelijk aan een behoefte.

Daarnaast zal in contact met de BHG Groep worden bezien hoe we de kerstviering 2022 vorm kunnen geven.

Het bestuur van SAB zal contacten blijven onderhouden met de verschillende lokale (welzijn) organisaties. Wanneer een nauwere samenwerking opportuun lijkt, zullen daartoe initiatieven worden genomen.

7.   Conclusies

 • Door corona zijn opnieuw veel activiteiten niet doorgegaan, zeer tot spijt van het SAB bestuur.
 • De activiteiten, voor zover ze wel doorgang vonden, zijn goed verlopen. De belangstelling was weer groot. De inzet van deelnemers en vrijwilligers geweldig.
 • De opstart bij sommige activiteiten na de lockdowns bleek niet altijd even gemakkelijk.
 • De Zomerschool blijkt nieuwe deelnemers voor de verschillende activiteiten op te leveren.
 • SAB blijft aandacht besteden aan vervanging van bestuursleden op termijn.
 • De vervanging van vrijwilligers blijft eveneens een punt van aandacht en van zorg. Ook binnen het vrijwilligersbestand is sprake van vergrijzing. Het is niet meer vanzelfsprekend dat jongere vrijwilligers zich spontaan aanmelden.
 • SAB zet zich in voor samenwerking met andere Bunnikse organisaties en instanties.
 • Onze activiteiten vinden plaats in een tiental verschillende accommodaties. Er is nog steeds grote behoefte aan een geschikte locatie op een centrale plek in ons dorp, waar het merendeel van onze activiteiten zouden kunnen plaats vinden en waarbij de locatie dan tevens als een soort huiskamer kan fungeren.

Bunnik, april 2022

Hanneke van Zijl, secretaris bestuur Stichting Senioren Activiteiten Bunnik

===========================
Jaarverslag 2020

Inhoudsopgave:

1. Inleiding
2. Bestuur
2.1.    Samenstelling van het bestuur
2.2.    Bestuurszaken
2.3.    Vrijwilligers
3. Activiteiten
4. Jaarlijkse bijeenkomsten
5.  Zomerschool
6.  Public Relations
7 . Plannen komend jaar
8. Conclusies

1.   Inleiding

De Stichting Seniorenactiviteiten Bunnik (hierna te noemen: SAB) wil ouderen uit Bunnik stimuleren om actief bezig te zijn op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. De activiteiten die worden aangeboden zijn afgestemd op de behoeften van senioren: ze zijn in de woonkern Bunnik, ze zijn overdag, ze zijn primair gericht op gezelligheid en niet op bijvoorbeeld competitie.
Onze activiteiten leveren een bijdrage aan de sociale samenhang van de woonkern Bunnik en aan de bestrijding van eenzaamheid onder de Bunnikse senioren.

2020 Was een bijzonder jaar.
Niet bij de start van het jaar: met enthousiasme pakten de deelnemers aan de verschillende activiteiten de draad in januari weer op. Nog niet vermoedend hoezeer het jaar 2020 zou worden gekenmerkt door de wereldwijde pandemie Corona/Covid 19, die ook Nederland trof. Met grote consequenties, die vanaf maart contour begonnen te krijgen. De eerste ziektegevallen deden zich voor, besmettingen namen toe, ziekenhuizen stroomden vol, de vrees dat er een tekort aan IC-bedden zou ontstaan bleef lang het nieuws beheersen. Om greep op dit alles te krijgen ging Nederland, net als vele andere landen, in lockdown, op slot. Alle activiteiten in groepsverband, de kern van het SAB-programma, werden tot nader order verboden. Er traden versoepelingen op in de zomermaanden, er werd iets meer mogelijk, sommige activiteiten vonden weer even een nieuwe start, maar dat was in het najaar alweer voorbij. Natuurlijk betekent dit dat ook het jaarverslag 2020 een heel andere inhoud krijgt dan de vroegere jaarverslagen. We zullen daar per activiteit specifieker over rapporteren. De foto’s die in dit verslag staan zijn gemaakt voordat de Covid 19 pandemie uitbrak.

2. Bestuur

2.1          Samenstelling van het bestuur

In 2020 is de samenstelling van het bestuur niet veranderd.
De bestuursleden zijn: Pien Breedveld (voorzitter), Marianne Gademan (penningmeester), Hanneke van Zijl (secretaris), Jeanine ten Berg-Koolen (publiciteit), Anneke van Doorne-Huiskes (vicevoorzitter).

Van links naar rechts: Marianne Gademan (penningmeester), Anneke van Doorne-Huiskes (vicevoorzitter), Hanneke van Zijl (secretaris), Jeanine ten Berg-Koolen (publiciteit) en Pien Breedveld (voorzitter).

Het bestuur SAB is blij met deze bezetting. Het zoeken naar potentiële opvolgers van huidige bestuursleden blijft echter een belangrijke zaak.

2.2          Bestuurszaken

Het bestuur vergaderde 1x per maand. Voor zover de mogelijkheden dat toelieten kwamen we “live” bij elkaar. Het merendeel van de vergaderingen vond echter online plaats. Tussentijds werd veelvuldig overlegd via telefoon en e-mail.

Leden van het Bestuur namen deel aan diverse overleggen binnen de gemeente zoals met Krachtig Krommerijn; Bunnik Beweegt; Netwerk Gelukkig & Vitaal in Werkhoven-Odijk-Bunnik; Stichting Idea; Stichting Welzijn Ouderen Werkhoven; Stichting Welzijn Ouderen Odijk; Alzheimer Café Bunnik; Stichting Organisatie Wijkgerichte Zorg; Centrum voor Elkaar Gemeente Bunnik; de Rotary; Brothers Horeca Groep (voor de kerstviering) en de Zomerschool (SAB als medeorganisator).

SAB staat altijd open voor samenwerking met plaatselijke organisaties en is daar ook actief naar op zoek.

2.3          Vrijwilligers

Professionele begeleiding is er bij sing-in, volksdansen, gymnastiek, tekenen en schilderen, yoga en line dance.Verder steunt onze stichting op een 40-tal zeer enthousiaste en toegewijde vrijwilligers, die:

 • tochten uitzetten en begeleiden (wandelen, fietsen),
 • wedstrijdindelingen en scorelijsten maken (bridge, klaverjassen, bingo, sjoelen),
 • computerhulp geven en gezelligheid bieden (soos/pc-café),
 • repertoire maken, dirigeren en op de piano begeleiden (sing-in) en,
 • gastvrouw zijn bij een activiteit en koffie/thee zetten en schenken.

Het vinden van vrijwilligers voor de diverse activiteiten blijft een voortdurend punt van aandacht. Ook voor SAB speelt in zekere zin de problematiek van vergrijzing. Dat geldt voor de deelnemers aan de activiteiten, maar ook voor de vrijwilligers en bestuursleden.

3.   Activiteiten

Zoals eerder aangegeven heeft de Corona crisis het programma van SAB in 2020 stevig in de war gegooid. Met regelmaat moest het bestuur besluiten dat activiteiten door aangekondigde lockdowns niet konden doorgaan, of beter uitgedrukt, niet mochten doorgaan. Corona bracht met zich mee dat het aantal aanmeldingen voor activiteiten bij aanvang van het seizoen per 1 september 2020 lager was dan gebruikelijk.
We verwijzen hierbij naar het participatieoverzicht. Sommige activiteiten mochten per 1 september 2020 in het geheel niet worden opgestart. Het is om die reden dat we in dit Jaarverslag 2020 afzien van het plaatsen van foto’s bij de verschillende activiteiten. Foto’s zouden ten onrechte het beeld kunnen wekken dat alles op normale wijze heeft plaats gevonden. We volstaan, op een enkele uitzondering na, met korte beschrijvingen per activiteit.

Biljarten
Het biljarten vindt plaats in Woonzorgcentrum Bunninchem. Hier kunnen deelnemers wekelijks een dagdeel biljarten. Bunninchem werd al voor de onmiddellijke lockdown afkondiging van maart, eind februari gesloten. In de maanden januari en deels februari hebben de deelnemers kunnen biljarten.

Bingo
Ook bingo vindt eens per maand plaats in Woonzorgcentrum Bunninchem. In de maanden januari en februari is er een bingo bijeenkomst geweest.

Bridge
Bridge wordt gespeeld in de Voetbalkantine. Er wordt wekelijks met maximaal 32 paren gespeeld. In totaal waren er vier bijeenkomsten in januari, vier in februari en twee in maart. Daarna is men vanwege corona niet meer bij elkaar geweest.

Fietsen
Toen het seizoen voor fietsen begon, in april, lag geheel Nederland vrijwel stil. In het jaar 2020 zijn er ook daarna geen fietstochten georganiseerd.

Gymnastiek
Vanaf de lockdown in maart kon de Irenezaal niet meer worden gebruikt. De lessen hebben toen enige tijd helemaal stil gelegen. De docente onderhield, ook via een zogenaamde belboom – iedereen belt elke week een andere deelnemer op – , telefonisch contact met de deelnemers. Ook zijn er via de mail oefeningen met uitleg naar de deelnemers gestuurd. In september kon men weer in de zaal en zijn de lessen in aangepaste vorm, dat wil zeggen met onderlinge afstand en goede reiniging van stoelen, weer opgestart. Tot 29 oktober gingen de lessen door, daarna weer een stop en opnieuw een start op 19 november. Toen vanaf 18 december alles weer op slot ging en het er naar uitzag dat dit lang zou gaan duren, besloot de docente om de lessen online via Teams te geven. Ongeveer 25 van de 60 deelnemers deden hier aan mee. Ook meldden zich ongeveer 15 participanten van andere SAB activiteiten aan, die voorheen niet aan de gymnastiek hadden meegedaan. Zij waren van deze mogelijkheid via de mail op de hoogte gesteld. Familieleden van de docente werden ingeschakeld om mensen die daaraan behoefte hadden te helpen met de Teams systematiek. Normaal worden de lessen één keer per week gegeven. De docente besloot om de online lessen twee keer per week te geven mede ter compensatie van alle activiteiten die niet door konden gaan. Het SAB bestuur is bijzonder verheugd dat deze mogelijkheid van (extra) bewegen door docente werd gegeven!

Handwerken
Onder leiding van twee dames en onder het genot van een kopje koffie of thee, wordt wekelijks heel wat afgebreid voor derde wereld landen. Maar in 2020 was alles anders. De deelnemers zijn bij elkaar geweest in januari en in februari in Woonzorgcentrum Bunninchem.  Daarna zijn alle bijeenkomsten geschorst.

Klaverjassen
De bijeenkomsten vinden twee keer per maand plaats in de kantine van Celeritas.
In januari is men twee maal bij elkaar geweest, in februari ook en in maart nog één keer. Daarna waren er geen bijeenkomsten meer.

Line dance
Line dance toont een wat wisselender beeld. Dit komt mede omdat de ruimte waarin wordt gedanst, Sporthal De Tol, enorm groot is. Daardoor kon in sommige gevallen het dansen toch op een verantwoorde manier doorgaan. In januari waren er vier bijeenkomsten, in februari drie, in maart twee, in mei één. Daarna twee in september en drie in oktober. Daarna zijn de bijeenkomsten stil gelegd.

Schilderen en tekenen
In de maanden januari tot de lockdown van medio maart is er geschilderd in de Witte Huisjes. Door de corona maatregel van anderhalve meter afstand, was het noodzakelijk om een grotere ruimte te zoeken. Die werd gevonden in de Cultuurschuur. Per september 2020 werd er weer geschilderd, met een splitsing in twee lessen. Medio december zijn de lessen weer geschorst, vanwege de hernieuwde lockdown.

 Sing-in
Zingen in een koor gold vanaf het begin van de corona crisis als een riskante activiteit. Dat is terug te zien in het aantal bijeenkomsten: in januari is er twee keer gezongen, in februari ook en maart nog één keer. Daarna is het koor niet meer bij elkaar geweest.

Sjoelen
Wordt eens in de maand georganiseerd. Er komen voornamelijk 75plussers. Zoals ook in het de Jaarverslagen 2018 en 2019 vermeld: door de verhuizing naar de Grondslag is het ledental behoorlijk gestegen: er zijn nu ca 20 deelnemers per keer. Helaas was dat ook hier slechts voor een beperkt aantal maanden. In januari, februari en maart is er elke maand één keer gesjoeld. Daarna zijn alle bijeenkomsten geschorst.

Tafeltennis

Tafeltennis geeft een wat vrolijker beeld. In januari waren er vijf bijeenkomsten, in februari vier, in maart twee.
Daarna lag alles stil tot september. In die maand kwam men weer vier keer bijeen om te tafeltennissen, in oktober vijf keer, in november vier keer, in december twee keer. In totaal deden zo’n 12 mensen mee.
De coronaregels volgend, werd er alleen in enkel spelen gespeeld. 

 

Wandelen
Wandelen is, omdat het in de buitenlucht plaat vindt, iets minder kwetsbaar voor pandemieën. Met gemiddeld een groepje van zes wandelaars was men actief in de maanden januari, februari, september en oktober.

Yoga
Yoga vond wekelijks plaats in het Yogacentrum aan de Smalleweg, gegeven door een bevoegd docent, gesplitst in twee groepen. In 2020 waren er vier yogalessen in januari, drie in februari, twee in maart, drie in september, vier in oktober, twee in november en twee in december. In januari telden we 21 deelnemers, per 1 september 16 deelnemers. Vanwege corona is er per september gezocht naar een grotere locatie. Deze is gevonden in het Gezondheidscentrum bij Fysio Munro.

Volksdansen
Sinds september 2019 biedt SAB ook Volksdansen aan in samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen Odijk. Vanaf september 2020 valt het volksdansen onder verantwoordelijkheid van SAB. Dit tot volle tevredenheid van de deelnemers.
In januari is er twee keer gevolksdanst, in februari drie keer, in maart twee keer, in mei één keer. Vervolgens in september vijf keer, in oktober vier keer, in november twee keer en in december twee keer. Gemiddeld waren er 15 deelnemers.

4.   Jaarlijkse bijeenkomsten

Over jaarlijkse bijeenkomsten kunnen we kort zijn. In 2020 hebben die niet plaats gevonden. Om de vrijwilligers, die onmisbaar zijn voor de activiteiten en bezigheden van SAB, toch in het zonnetje te zetten en hun onze erkentelijkheid te laten weten, schreef de voorzitter een brief, die samen met een cadeaubon aan alle mensen die zich belangeloos voor SAB inzetten is uitgereikt.

Ook de kerstviering, die in 2019 een groot succes was, kon tot onze spijt in 2020 niet doorgaan. Aan alle deelnemers aan SAB activiteiten is in plaats daarvan een kerstkaart gestuurd, met goede wensen voor 2021. Een belangrijke wens was daarbij dat 2021 weer een “normaal” jaar zou worden.

5.   Zomerschool

In april 2020 meldde SAB, in samenspraak met de vrijwilligers, de volgende activiteiten aan: wandelen (1 keer), bingo (twee keer), klaverjassen (vier keer), bridge (acht keer) en fietsen (vier keer). De binnen activiteiten bridge, klaverjassen en bingo konden geen doorgang vinden. Ook het fietsen is, na overleg met de vrijwilligers, vanwege de kwetsbare leeftijd van de leiding en deelnemers niet doorgegaan.

Wel is er een koffieochtend gestart in de Witte Huisjes, samen met PKN (Protestantse Kerk Nederland) in het kader van “Effe buurten”. Natuurlijk alles volgens de coronaregels. De deelname was bescheiden, maar de organisatoren van PKN en SAB besloten om in september dit initiatief te vervolgen. Idee erachter is om een inloop te creëren voor de Bunnikse bevolking, met name voor de ouderen. Helaas moesten we half oktober al weer stoppen vanwege de coronamaatregelen. Zodra het weer mogelijk is wordt dit project vervolgd.

6.   Public Relations

Website
Website www.seniorenbunnik.nl is sinds 2017 in gebruik. Ook wordt  de Nieuwsbrief, die wij maandelijks aan ca 200 Bunnikers sturen, via de website en interactief met de website gemaakt en verstuurd. Zo worden mensen attent gemaakt op aankondigingen van nieuwe activiteiten of veranderingen in het programma. Ook staan er verslagen en foto’s van bijeenkomsten op. Tevens wordt melding gemaakt van verschillende andere activiteiten, die niet onder de verantwoordelijkheid van SAB vallen, zoals bijvoorbeeld bijeenkomsten van Vrouwen van Nu, het Alzheimer Café Bunnik en de Kromme Rijn concerten die in Bunnik worden gegeven.

Geen internet?
Zeker niet alle senioren beschikken over internet. De informatie over alle activiteiten zal aangekondigd blijven worden op diverse prikborden in het dorp en bij recepties van de huisartsen. Bovendien zijn de activiteiten van SAB het afgelopen jaar telkens aangemeld bij de agenda van het Groentje en de Nieuwsbode en dat heeft al vele reacties opgeleverd.

7.   Plannen voor komend jaar

Het belangrijkste plan voor 2021 is om alle activiteiten weer zo normaal mogelijk doorgang te laten vinden. Maar duidelijk is dat SAB dat niet in eigen hand heeft en net als alle andere organisaties, afhankelijk is van het verloop van de pandemie en het overheidsbeleid op dat punt. Het Jaarverslag 2021 zal te zijner tijd laten zien hoe het jaar is verlopen.
Voor 2021 zullen zo veel mogelijk SAB activiteiten tijdens de Zomerschool worden aangeboden. Mede om aan de Bunnikse gemeenschap te laten zien wat we door corona allemaal hebben gemist.
Daarnaast zal in contact met de BHG Groep worden bezien hoe we de kerstviering 2021 vorm kunnen geven.
Het bestuur van SAB zal contacten blijven onderhouden met de verschillende lokale (welzijn) organisaties. In dit verband kunnen de koffieochtenden zoals georganiseerd door PKN en SAB (zie in dit Verslag onder Zomerschool) worden genoemd. Zoals gezegd zal dit project worden vervolgd, in principe vanaf september 2021.

8.   Conclusies

 • Door corona zijn veel activiteiten niet doorgegaan, zeer tot spijt van het SAB bestuur.
 • De activiteiten, voor zover ze wel doorgang vonden, zijn goed verlopen. De belangstelling was weer groot. De inzet van deelnemers en vrijwilligers geweldig.
 • SAB blijft aandacht besteden aan vervanging van bestuursleden op termijn.
 • SAB zet zich in voor samenwerking met andere Bunnikse organisaties en instanties.
 • Onze activiteiten vinden plaats in een tiental verschillende accommodaties. Er is nog steeds grote behoefte aan een geschikte locatie op een centrale plek in ons dorp, waar het merendeel van onze activiteiten zouden kunnen plaats vinden en waarbij de locatie dan tevens als een soort huiskamer kan fungeren.
 • Door de corona situatie hebben zich bij aanvang van het nieuwe seizoen, september 2020, minder deelnemers aangemeld.

Bunnik, april 2021

Hanneke van Zijl, secretaris bestuur Stichting Senioren Activiteiten Bunnik